dilluns, 14 de maig de 2007

PLACES ESCOLARS


Un any més, a Parets hem fet bé els
deures i podem cobrir àmpliament la
demanda de places escolars de cicle
infantil per al curs vinent, ja que
resten 45 llocs disponibles. És un
fet que ens satisfà ja que una de les
nostres prioritats és ocupar-nos del
benestar dels ciutadans i mantenir
un ferm compromís amb l’educació.
Tot i l’evolució a l’alça de la demanda
escolar i de la transformació social
i urbanística que experimenta el
nostre poble, hem fet una bona planificació
per respondre a les necessitats
d’escolarització de la població
amb la major qualitat possible i fer
un aprofitament correcte dels recursos
i les instal·lacions.
En el conjunt d’escoles, tant públiques
com concertades, hi ha 45
llocs vacants del cicle d’educació infantil
i aquesta disponibilitat facilitarà
el procés de matrícula viva, és
a dir, la incorporació de nous alumnes
al llarg del nou curs, per la qual
cosa podrem atendre millor les necessitats
de les famílies nouvingudes
al municipi. L’augment de places
ve donat per la construcció del
nou CEIP a l’Espai Central i al desdoblament
complet de la segona línia
del CEIP Lluís Piquer. Perquè la
millora qualitativa constant dels
equipaments és un dels principals
reptes que figuren en el nostre compromís
institucional i ciutadà amb
l’educació. Recentment hem inaugurat
les obres d’ampliació del CEIP
Lluís Piquer, amb totes les instal·-
lacions i serveis necessaris per al
desenvolupament integral de les
activitats del centre; estem enllestint
les obres de millora del CEIP municipal
Patronat Pau Vila; i hem projectat
la remodelació del CEIP Pompeu
Fabra, que es portarà a terme ben
aviat. Continuarem treballant en
aquesta direcció per poder oferir
una educació de qualitat, la millor
garantia per construir una societat
més equitativa, integrada i solidària.

FESTA DE LES ENTITATS


Som a les portes d’una nova Festa
de les Entitats, un dels esdeveniments
més esperats i participatius
de l’any en què les associacions
tenen un marc perfecte per establir
noves relacions i traslladar als assistents
l’empenta del teixit social
de Parets. Després de l’èxit d’edicions
anteriors, enguany s’han potenciat
tots els aspectes, alhora que
s’han incorporat diverses novetats,
molta il·lusió i esperem que força
encert. Us suggereixo que us apropeu
al Sot d’en Barriques per compartir
una festa on s’exhibeix el potencial
social de Parets, la diversitat
associativa i cultural del poble,
aquesta trama ciutadana tan rica i
plural que ajuda a vertebrar la nostra
vila, li dóna personalitat, i la fa
més convivencial i dinàmica. A la fira
d’enguany trobareu l’edició actualitzada
de la guia que hem elaborat
per donar-vos a conèixer les associacions
de la vila, les seves finalitats
i actuacions principals i el conjunt
de recursos que ofereixen a tota la
ciutadania. Per això, si encara no
esteu associats, us convido a ajuntar-
vos amb els col·lectius amb els
quals us identifiqueu millor perquè
pugueu contribuir activament en algun
projecte i cobrir una quota de
compromís amb el poble. Precisament,
vull subratllar l’interès i l’esforç
de totes les persones que treballen
des de les associacions a la
recerca de l’interès comú sense cap
ànim de lucre. La seva tasca, digna
de reconeixement, permet impulsar
accions de tipus cultural, social i cívic
que enforteixen el nostre teixit
associatiu. Sens dubte, les nostres
entitats viuen un procés de desenvolupament
constant i les animo a
continuar treballant per a mantenir
el seu dinamisme i la seva implicació
amb la vida del poble. Així, les
entitats i tot Parets ens assegurarem
un bon futur.

dimecres, 4 d’abril de 2007

PARETS CREIX EN CIVISME


Prop del 7% dels disset mil habitants
de Parets són estrangers,
d’orígens i de cultures ben diferents.
Aquest fet afavoreix el coneixement
entre els pobles i ens permet apropar-
nos a cultures que no són les
pròpies, però igualment dignes i
mereixedores de respecte. En
aquest sentit, defensem el diàleg
per integrar la immigració i apostem
per la interculturalitat, ja que suposa
un enriquiment recíproc.
Els municipis som l’administració
més propera per desenvolupar polítiques
que garanteixin una correcta
incorporació social de la immigració
i, alhora, impulsar actuacions que assegurin
la convivència i ajudin a
construir una societat més justa i
solidària.
Per això, dins de la campanya Parets
creix en civisme hem previst, al
llarg de febrer, un programa d’activitats
diverses que inclou visites a
equipaments públics per conèixer
l’oferta de serveis, xerrades i tertúlies
sobre el fenomen de la immigració,
projeccions cinematogràfiques
i diferents actes lúdics que promouen
la relació, la comprensió i la
confiança entre la ciutadania com a
base de la seguretat i la cohesió
social.
Entre tots hem de preparar el marc
adient per millorar la convivència i
donar-nos l’oportunitat de conèixernos,
establint ponts de connexió,
valors cívics per compartir i coneixements
mutus. Els nostres carrers i
places esdevenen el millor espai de
relació on podem aprendre tots de
tots, on podem fomentar el bon veïnatge
i afavorir la cooperació, on
podem mantenir una comunicació
directa i promoure les experiències
personals com a element de riquesa
i de diversitat.
Per conviure cal compartir, cooperar
i respectar-nos. Per tant, tots hem
d’assumir la nostra responsabilitat
per aconseguir una convivència plural
i harmoniosa.

PEP - PROJECTE EDUCATIU DE PARETS


L’educació esdevé un factor clau per
al progrés de les ciutats, i és quelcom
que va molt més enllà del marc
escolar. Tots els espais, els recursos
i els equipaments contribueixen a
l’educació permanent de la ciutadania
i, per tant, tot el municipi es constitueix
com a espai educatiu.
Impulsar i potenciar la construcció
de Parets com a ciutat educadora és
el màxim propòsit del PEP, el Projecte
Educatiu de Parets. Aquesta iniciativa,
impulsada per l’Ajuntament de
Parets del Vallès, neix amb la ferma
voluntat de transformar l’educació
en un element estratègic per al desenvolupament
i el progrés de la nostra
vila, un instrument que ens permeti
avançar en la cohesió social i
la competitivitat econòmica.
Des del començament del mes de
setembre estem treballant per posar
en marxa el PEP. Durant la primera
fase hem pogut fer una diagnosi de
la nostra vila a partir d’un acurat
estudi sociodemogràfic, de recursos
educatius i que ha sabut percebre la
visió que tenen els paretans i les
paretanes en l’àmbit de l’educació.
El Projecte Educatiu de Parets ha de
definir quines són les prioritats educatives
del municipi i identificar quins
principis, quines metodologies i
quins programes han de guiar l’acció
educativa. Tot això ha de ser fruit de
la participació ciutadana, perquè
som tota la comunitat local els qui
hem de poder definir, consensuadament,
les necessitats de la
nostra vila i plantejar-ne les possibles
solucions.
Parets és un poble viu, inquiet i implicat
amb el seu entorn. Aquest tarannà
ha quedat palès, un cop més,
en la I Jornada de Treball del Projecte
Educatiu de Parets, una vila compromesa
amb els principis humanístics,
socials, ecològics i democràtics,
i que vetlla perquè totes les seves
activitats, els seus espais i els seus
recursos esdevinguin elements educatius.

MILLORAR EL TRANSPORT


Més autobusos. Més freqüència de
pas. Més recorregut. Més i millor
transport urbà. Aquesta és la nostra
aposta dins d’un Pla de millora del
transport públic per consolidar un
servei que ha tingut un gran increment
de passatgers en els darrers
anys ha demostrat disposar de paràmetres
de qualitat suficients perquè
els usuaris n’estiguin satisfets.
Ara hem fet novament un esforç econòmic
important per al foment i la
priorització del transport públic amb
la finalitat de millorar la mobilitat urbana.
La iniciativa prové tant d’una
aposta política com de la resposta al
fet objectiu del creixement de la demanda.
Com se sap, Parets ha estat
una població pionera en la implantació
del servei sense estar obligats
per llei.
El punt de partida va ser el 1997 i,
des d’aleshores, hem seguit un itinerari
en sentit ascendent, tant en nombre
de passatgers com de millores.
En aquest sentit, no hem fet parades
sinó que hem avançat amb constants
renovacions i millores que han
incrementat la qualitat del servei:
l’adaptació del vehicle a les persones
amb mobilitat reduïda, la connexió
amb els polígons industrials, la
dotació d’un autobús de més capacitat,
l’ampliació d’horaris al dissabte
o la prestació del servei a l’agost, en
la línia d’adaptar-lo sempre a les necessitats
ciutadanes. Ara cobrim un
altre tram amb una millora significativa
que suposa un benefici per a
tothom: la incorporació d’un segon
vehicle que permet escurçar la freqüència
de pas, ampliar les franges
horàries i arribar a altres barris del
municipi. També estem treballant per
poder oferir, properament, la gratuïtat
del servei a les persones jubilades.
Continuarem, doncs, fomentant
la xarxa de transport públic col·lectiu
perquè volem que sigui competitiu,
eficient, còmode i ràpid. Perquè és
essencial per a la sostenibilitat i
la cohesió social.